1-) Satın aldıkları malı olduğu gibi satın alanların satış tutarı kaç lirayı aşarsa birinci sınıf tüccar kabul edilir?
A) 50.000.000.000 TL
B) 70.000.000.000 TL
C) 80.000.000.000 TL
D) 90.000.000.000 TL
E) 109.000.000.000 TL

——————————————————————————–
2-) Ülke sınırları içinde yerli veya yabancı olsun herkes için, o ülkenin kanunlarının geçerli olduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mülkilik ilkesi
B) Şahsilik ilkesi
C) Kişisellik ilkesi
D) Çifte vergileme ilkesi
E) Genellik ilkesi

——————————————————————————–
3-) Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelmiş sayılır?
A) Mal ve hizmetin satın alınmasıyla
B) KDV nin ödenmesiyle
C) Binanın mülkiyetine sahip olunmasıyla
D) Kazanç elde edilmesiyle
E) Gelir elde edilmesiyle

——————————————————————————–
4-) Tahakkuk zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun kapsamına girer?
A) Gelirler üzerinden alınan vergiler
B) Servet vergileri
C) Harcama vergileri
D) Vergi cezaları
E) Taşıt vergileri

——————————————————————————–
6-) Vergide eşitlik ilkesi kaynağını nereden alır?
A) İdare hukukundan
B) Vergi kanunlarından
C) Anayasadan
D) Bakanlar Kurulu kararlarından
E) Maliye Bakanlığı genelgelerinden

——————————————————————————–
7-) Vergi hukukunda, tanığın delil olarak kullanılması ile ilgili olarak nasıl bir düzenleme yapılmıştır?
A) Açık bir hüküm vardır
B) Bazı vergi kanunları için hüküm bulunmaktadır
C) Hiç bir hüküm yoktur. Bu nedenle hiç kullanılamaz.
D) Hiçbir hüküm yoktur. Ancak vergiyi doğuran olay ile ilgili olan tanıklar dinlenebilir.
E) Dolaylı hüküm vardır.

——————————————————————————–
8-) Vergi hukukunda borcun nakline ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Borcun nakli hiçbir şekilde mümkün değildir.
B) Taraflar, borcun nakli mukavelesi yapabilirler.
C) Borcun nakli, kanunlarda belirtilen hallerle sınırlıdır.
D) İradi olarak borcun nakli mümkündür.
E) Borcun naklinin kapsamı çok geniştir.

——————————————————————————–
9-) Mal müdürü aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Vali
B) Defterdar
C) Vergi dairesi müdürü
D) Muhasebat Genel Müdürlüğü
E) Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz?
A) Çalışma hakkı
B) Sözleşme hakkı
C) Öğrenim görme hakkı
D) Yurttaşlık hakkı
E) Sosyal güvenlik hakkı

——————————————————————————–
11-) Bütün insanların doğal olarak sahip bulundukları yaşama, kişilik, mülkiyet özgürlük gibi haklara ne ad verilir?
A) Temel haklar
B) Kişilik hakları
C) Kişisel haklar
D) Mutlak haklar
E) İnsan hakları

——————————————————————————–
12-) Mükellef haklarının konusunun özünde yatan temel neden nedir?
A) Halkın iktidara yaptığı baskılar
B) Vergi yönetimine mükellef hakları perspektifinden bakılması
C) Vergi yönetimine vergi idaresi perspektifinden bakılması
D) İktidarın bu konuda kendini güçlü hissetmesi
E) Mükelleflerin bu konuda ezilmeleri

——————————————————————————–
13-) Mirası reddetmesi süresi ne kadardır?
A) 1 ay
B) 12 ay
C) 3 ay
D) 4 ay
E) 5 ay

——————————————————————————–
14-) Kişinin iradesi dışında meydana gelen, kaçınılmaz ve karşı konulmaz, olaylara ne ad verilir?
A) Zor durum
B) Zorda kalma
C) Zorlayıcı neden
D) Dara düşme
E) Mücbir neden

——————————————————————————–
15-) 31 Ocak 2004′te başlayan 1 aylık süre ne zaman sona erer?
A) 20 Mart 2004′te
B) 28 Şubat 2004′te
C) 5 Şubat 2004′te
D) 8 Şubat 2004′te
E) 10 Mart 2004′te

——————————————————————————–
16-) 3 milyar TL KDV borcu ve 2 milyar TL gecikme zammı borcu olan bir mükellef bu borçları için vergi dairesine 1,5 milyar TL ödeme yaparsa, ödemeden sonra geriye kalan borçları kaç milyar TL’dir?
A) KDV =1,5; Gecikme zammı=1
B) KDV =1,5; Gecikme zammı=2
C) KDV =2 ; Gecikme zammı = 1,5
D) KDV=2,1;Gecikme zammı=1,4
E) KDV=2,5; Gecikme zammı=0,5

——————————————————————————–
17-) Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini durduran nedenlerden biridir?
A) Ödeme
B) Haciz uygulaması
C) Vergi mükellefiyetinin yurt dışında bulunması
D) Ödeme emri tebliği
E) Mal bildirimi

——————————————————————————–
18-) Vergi borçlarının takas yoluyla sona erdirilmesini mümkün kılan kural aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almıştır?
A) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
B) Vergi Usul Kanunu
C) İdari Yargılama Usulü Kanunu
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Kurumlar Vergisi Kanunu

——————————————————————————–
19-) İlk denetim standartları aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmıştır?
A) Amerika Birleşik Devletleri
B) İskoçya
C) İngiltere
D) Almanya
E) Fransa

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi vergi incelemesine yetkili olanlardan biri değildir?
A) Vergi dairesi müdürü
B) Defterdar
C) Hesap uzmanları
D) Hesap uzman yardımcıları
E) Yoklama memurları

——————————————————————————–
21-) 500 milyon vergi ziyaı cezası kesilen kişi aynı eylemi 2 yıl içinde tekrarlarsa kesilecek ceza ne kadardır?
A) 500 milyon
B) 750 milyon
C) 1 miyar
D) 625 milyon
E) 700 milyon

——————————————————————————–
22-) Özel usulsüzlük suçunda ceza kesme zamanaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 yıl
B) 3 yıl
C) 2 yıl
D) 1 yıl
E) 6 ay

——————————————————————————–
23-) Vergi ziyaı ve usulsüzlük suçlarını belli bir süre içinde tekrar işleyen mükelleflere aşağıdakilerden hangisine ait hükümler uygulanır?
A) Terkin
B) Zamanaşımı
C) ihtiyati haciz
D) Muafiyet
E) Tekerrür

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaına neden olan fiillerden biridir?
A) İşe başlamanın zamanında bildirilmesi
B) Beyannamenin verilmemiş olması
C) Defterlerin onaylatılmamış olması
D) Fatura alınmaması veya verilmemesi
E) Kanuni defterlerin günü gününe tutulmaması

——————————————————————————–
25-) Gecikme zammına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gecikme zammı asıl alacağa bağlı fer’i bir alacaktır.
B) Gecikme zammı ceza niteliğindedir; bu nedenle ölümle birlikte düşer.
C) Gecikme zammı uygulamasında üst sınır yoktur.
D) Gecikme zammı oranı aylık olarak belirlenmiştir.
E) Gecikme zammı uygulamasında ay kesirleri tam ay olarak hesaplanır.

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi sadece vergi alacakları için uygulanan kamu alacağını korumaya yönelik bir güvence önlemidir?
A) İhtiyati haciz
B) Teminat istenmesi
C) İhtiyati tahakkuk
D) Rüçhan hakkı
E) iptal davası

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi usulsüzlük türlerinden biri değildir?
A) Genel usulsüzlük
B) Özel usulsüzlük
C) Birinci derece usulsüzlük
D) İkinci derece usulsüzlük
E) Basit usulsüzlük

——————————————————————————–
28-) Türk hukuku bakımından vergi uyuşmazlıklarının idari yollarla çözümüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlke olarak yargı yoluna başvurmadan önce idari yollara başvurma zorunluluğu yoktur.
B) İdari yollara başvurulması, yargı yoluna başvurma imkanını bütünüyle ortadan kaldırır.
C) İdari çözüm yollarından uzlaşma iki taraflı bir işlemdir.
D) Vergi hatalarının düzeltilmesi yolu, hukuki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılamaz.
E) Pişmanlık ve ıslah kurumu idari bir çözüm yolu değildir.

——————————————————————————–
29-) Vergi, resim, harç vb. mali mükellefiyet niteliğinde olmayan kamu alacakları için gönderilmemiş ödeme emirlerine karşı aşağıdakilerden hangisinde dava açılabilir?
A) Vergi mahkemesi
B) İdare mahkemesi
C) Bölge idare mahkemesi
D) Danıştay
E) Sulh hukuk mahkemesi

——————————————————————————–
30-) Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemesinin görevlerinden biridir?
A) Farklı yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
B) Vergi mahkemelerince verilen kararları Danıştay’a gitmeden evvel ön incelemeden geçirmek
C) Tek hakimle verilen idare ve vergi mahkemesi kararlarına karşı yapılan itiraz başvurularını incelemek
D) Kaçakçılık suçu işleyenleri yargılamak
E) Bazı vergi davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak

1-)
E

2-)
A

3-)
A

4-)
E

5-)
E

6-)
C

7-)
D

8-)
C

9-)
D

10-)
D

11-)
E

12-)
B

13-)
C

14-)
C

15-)
B

16-)
D

17-)
C

18-)
A

19-)
B

20-)
E

21-)
B

22-)
A

23-)
E

24-)
B

25-)
B

26-)
C

27-)
E

28-)
B

29-)
B

30-)
C

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation