ANAYASA HUKUKU ARASINAV SORULARI
1. Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sened-i İttifak…
B)Meccile
C)Osmanlı Anayasası
D)Islahat Fermanı
E)Tanzimat Fermanı

2. Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle yargı denetimine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
A)Hakimlerin atamalarındaki genel yöntemden sapan, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmuştur.
B)Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilecek olanların kapsamı daraltılmıştır.
C)Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır.
D)Vergi, resim ve benzeri harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır…
E)Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerini ancak şekil yönünden denetleyebileceği belirtilmiştir.

3. Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?
A) 1924 Anayasası… B) 1876 Anayasası C) 1982 Anayasası D) 1921 Anayasası E) 1961 Anayasası

4. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri değildir?
A)Çoğulcu değil,çoğunlukçu demokrasi anlayışını yansıtması
B)Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri yer alması…
C)Meclis hükümeti rejimi ile parlamenter rejime has özellikler taşıması
D)Hükümetin kollektif sorumluluğu ilkesini kabul etmesi
E)Sert bir anayasa olması

5. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nın devlet iktidarının paylaşılması yönünde getirdiği düzenlemelerden biri değildir?
A)Yargı bağımsızlığını bütün güvenceleri ile gerçekleştirmiştir.
B)Yasama organını Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olarak iki meclise bölmüştür.
C)Sosyal devlet ilkesini benimsemiş ve buna koşut olarak bazı kurumlar öngörmüştür…
D)Özerk statüye sahip olan kamu kuruluşları yaratmıştır.
E)Yerinden yönetim ilkesi bakımından bazı yenilikler getirmiştir.

6. Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin çeşitli organlar arasında bölüşülmesini içerir.Bu duruma, 1961 Anayasasıyla getirilen hangi yenilik örnek olarak gösterilebilir?
A)Çoğulcu toplum yapısının geliştirilmesini amaçlayan hükümler konulmuştur.
B)Temel haklar genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.
C)Millet Meclisinin yanısıra Cumhuriyet Senatosuna da yer verilmiştir…
D)Sosyal Devlet ilkesi benimsenmiştir.
E)Anayasa Mahkemesi kurulmuştur.

7. Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sosyal devlet…
B)Komünist devlet
C)Kapitalist devlet
D)Sosyalist devlet
E)Jandarma devlet

8. 1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir?
A)Genç Türkler
B)Meclis-i Umumi…
C)Heyet-i Mebusan
D)Heyet-i Ayan
E)Osmanlı Parlamentosu

9. Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kurulların öngörüldüğü modele ne ad verilir?
A)Mutlak Monarşizm
B)Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm…
C)Vahşi Kapitalizm
D)Cumhuriyetçi Demokrasi
E)Güçlendirilmiş Sosyalizm

10. 1982 Anayasası’nın yapımı aşamasında oluşturulan Kurucu Meclis’in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
A)Millet Meclisi
B)Cumhuriyet Senatosu
C)Milli Güvenlik Konseyi
D)Cumhurbaşkanı
E)Danışma meclisi…

11. Meclise gönderilecek meslek kuruluşları temsilcilerinin, meslek kuruluşlarının kendilerince belirlenmesine ne denir?
A)Konsorsiyum B)Kollektivizm C)Korporasyon D)Komitecilik E)Kooptasyon…

12. 1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cumhurbaşkanının onaylamadığı yasaların halkoyuna sunulması
B)Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileyebilmesi…
C)Daha az katılımcı bir demokrasi modelinin benimsenmesi
D)Otorite hürriyet dengesinin, hürriyet yönünün güçlendirilmesi
E)Cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılması

13. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümlerden biridir?
A)Başbakanın Cumhurbaşkanınca atanması
B)Belli bir süre için Cumhurbaşkanlığı Konseyi adlı bir kurumun öngörülmüş olması
C)Seçim hakkına ve özellikle kollektif siyasal katılıma getirilmiş bulunan sınırlamalar
D)Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi…
E)Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerine tanınan yönetmelik çıkarma yetkisi

14. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında oluşturulan Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?
A)Yeni Anayasayı ve Anayasanın Halkoyuna Sunuluş Kanununu hazırlamak
B)Yürürlüğe girecek olan Anayasanın (1982 Anayasası) ilkelerine uygun Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak
C)Oluşturulacak bir yargı komisyonu ile Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı işlenen suçları yargılamak…
D)TBMM kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmek
E)Yeni Anayasanın ve Siyasi Partiler Kanununun hükümlerini göz önünde tutarak Seçim kanununu hazırlamak

15. Seçmenlerin, önce “ikinci seçmen” adı verilen bir grup seçmeni seçtikleri, temsilcilerin ise daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçildiği seçim sistemine ne ad verilir?
A)Yerel seçim
B)İki dereceli seçim…
C)Genel seçim
D)İki adaylı seçim
E)İki turlu seçim

16. Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir?
A)Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına yol açan kurucular başka bir partinin kurucusu olamaması
B)Yabancı devletlerden maddi yardım alamamaları
C)Monarşik partilerin kurulamaması…
D)Ticari faaliyetlere girişememeleri
E)Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamaması

17. Türkiye’de oyların sayımının ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması ilk defa kaç yılında kabul edilmiştir?
A)1950… B)1982 C)1961 D)1945 E)1940

18. Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?
A)Genel oy…
B)Oyun gizliliği
C)Seçimlerin serbestliği
D)Dereceli seçim
E)Eşit oy

19. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti faaliyetlerine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
A)Toplumun belirli kesimlerinin menfaatlerini temsil eden parti kurulamaz…
B)Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma amacını güden parti kurulamaz.
C)İnsan haklarına dayanan çok partili demokrasiyi reddeden diktacı parti kurulamaz.
D)Cumhuriyet ilkesi gereği monarşik parti kurulamaz.
E)Ülkenin bir bölümünün Türkiye Cumhuriyetinden ayrılmasını savunan bir parti kurulamaz.

20. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?
A)1961 Anayasası
B)1982 Anayasası
C)1921 Anayasası…
D)1876 Anayasası
E)1924 Anayasası

21. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?
A)Vergi adaleti
B)Zor alım…
C)Devletleştirme
D)Kamulaştırma
E)Planlama

22. Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir?
A)Negatif statü hakkı…
B)Hukuka uygunluk
C)Fırsat eşitliği
D)Kamu yararı
E)Tabi yargı yolu

23. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde tanımlanan ilkeye ne ad verilir?
A)Ölçülülük ilkesi…
B)Hakkın özü ilkesi
C)Sınırlanmazlık ilkesi
D)Elverişlilik ilkesi
E)Bağdaşmazlık ilkesi

24. Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir?
A)Grev hakkı…
B)Sağlık hakkı
C)Eğitim hakkı
D)Konut hakkı
E)Sosyal güvenlik hakkı

25. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında, sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oranın olmasına ne ad verilir?
A)Ölçülülük ilkesi…
B)Demokratik toplum düzeninin gerekleri
C)Hakkın özü
D)Kanuni sınıflama
E)Anayasanın sözüne ve ruhuna uygunluk

26. Devletleştirme işleminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Özel teşebbüsler…
B)Yurtdışı azınlık malları
C)Komşu ülke toprakları
D)Yurtiçi azınlık malları
E)Yabancı sermaye

27. Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde iptal davası açılabilir?
A)10… B)7 C)15 D)5 E)30

28. 1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının kaçta kaçı tarafından teklif edilebilir?
A) 2/3 B) 1/5 C) 1/4 D) 3/4 E) 1/3…

29. Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin savunucusu kimdir?
A)Duquit
B)Carre de Malberg…
C)Locke
D)J.J. Rousseau
E)Spinoza

30. Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir?
A)1876 Kanun-u Esasi…
B)1921 Anayasası
C)1982 Anayasası
D)1924 Anayasası
E)1961 Anayasası

31. Anayasa değişiklikleri ile kanunların Anayasa uygunluğunun denetiminin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)Konu-maksat
B)Yerindelik-kanunilik
C)Yargısal-idari
D)Sebep-konu
E)Şekil-esas…

32. Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmesindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?
A)Yumuşak anayasa sistemi
B)Mutlak sertlik
C)Nisbi anayasa sistemi
D)Sert anayasa sistemi…
E)Mutlak yumuşaklık

33. Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
A)Kurulu iktidar
B)Tali kurucu iktidar…
C)Hukuk dışı iktidar
D)Yumuşak anayasa sistemi
E)Asli kurucu iktidar

34. Yasama organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddi niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır şeklindeki görüş, devlet fonksiyonlarının hangi bakımdan tasnifini savunmaktadır?
A)Şekli ve organik bakımdan…
B)Konu ve içerik bakımından
C)Yasal bakımdan
D)İdari bakımdan
E)Maddi bakımdan

35. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirken bu göreve kim katılır?
A)Avrupa Birliği
B)Cumhurbaşkanı…
C)Anayasa Mahkemesi
D)Cumhuriyet Meclisi
E)Senato

36. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?
A)Yasama ve yürütme fonksiyonlarının tek bir organda toplanması…
B)Yasama işlemlerine, yürütmeden daha üstün bir hukuki güç tanınması
C)İdari işlemlerin kanuna dayanması gerekliliği
D)Yargının bağımsızlığı ilkesi
E)Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanınması

37. 1982 Anayasası’nda yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak değerlendirilmesinin asıl önemi, aşağıdakilerin hangisinde kendini göstermektedir?
A)TBMM içtüzügünde
B)Hükümetin sunduğu kanun tasarısında
C)Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde…
D)Anayasa Mahkemesi Kanununda
E)Başbakanlık tezkeresinde

38. Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?
A)İdarenin kanuniliği
B)İşlemlerin bağlayıcılığı
C)Kuvvetler birliği
D)Fonksiyonlar ayrılığı…
E)Kural işlem

39. Aşağıdakilerden hangisi parlemento kararlarına bir örnek teşkil etmez?
A)Genel görüşme açılmasına karar verilmesi
B)Açık oylama veya gizli oylama kararı
C)Bir kanunun yürürlükten kaldırılması…
D)TBMM’nin kendi içtüzüğünü yapması ve değiştirmesi
E)Meclisin, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi

40. Aşağıdakilerden hangisi şekli anlamda kanundur?
A)Ceza İnfaz Kanunu
B)İdam Cezasının İnfazı Hakkında Kanun…
C)İdari Yargılama Kanunu
D)Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
E)İcra İflas Kanunu

41. Aşağıdaki parlemanto kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?
A)Yasama dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi…
B)Seçimlerin yenilenmesi
C)Genel görüşme veya meclis araştırması açılması
D)Savaş ilanı ve silahlı kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesi
E)Gensorunun gündeme alınıp alınmaması

42. Yasama meclisleri kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisini yapar?
A)Talimat
B)Yönetmelik
C)Kanun
D)Kanun hükmünde kararname
E)İçtüzük…

43. Parlemento kararlarının bir bölümü, yasama meclisinin yürütme organı ile olan ilişkilerini ilgilendirir.Aşağıdakilerden hangisi bu kararlardan biridir?
A)Cumhurbaşkanının vatan hainliğinden dolayı suçlandırılması kararı alması…
B)Meclis araştırması açılmasına karar vermesi
C)Yasama meclisinin kendi başkanını seçmesi
D)Yasama meclisinin kendi iç tüzüğünü yapması
E)Yasama meclisinin kendi başkanlık divanını seçmesi

44. Yasama organının bir konuyu doğrudan doğruya, yani araya herhangi bir işlem girmeksizin düzenleyebilmesine ne ad verilir?
A)Yasama yetkisinin evrenselliği
B)Yasama yetkisinin ilkelliği…
C)Yasama yetkisinin devredilmesi
D)Yasama yetkisinin rasyonelliği
E)Yasama yetkisinin kanuniliği

45. İçtüzük hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Meclis, içtüzüğünü dilediği zaman değiştirebilir.
B)İçtüzük biçimsel yönden bir parlamento kararıdır.
C)Meclis, çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.
D)İçtüzük değişiklikleri Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tabidir.
E)İçtüzükler, ancak onu kabul eden parlamentonun seçim dönemi süresince geçerlidir…

46. Aşağıdakilerden hangisi özel nitelikli kanunlar arasında yer alır?
A)Yetki kanunu
B)Kanun hükmünde kararname
C)İçtüzük
D)Bütçe kanunu…
E)Parlamento kararları

47. Kanun hükmünde kararname ilk defa hukukumuza hangi anayasasının uygulandığı dönemde girmiştir?
A) 1961 Anayasası… B) 1982 Anayasası C) 1876 Anayasası D) 1924 Anayasası E) 1921 Anayasası

48. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Yargı denetimine tabidirler…
B)Bu kararnamelerin çıkarılması Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlerdendir.
C)Bu karanameler istisnai bir işlem türüdür.
D)Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma işlemlerini düzenlemek için çıkarılırlar.
E)Yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanan işlemlerdir.

49. Yürütme organının aşağıdaki işlemlerinden hangisi yargı denetimine tabi değildir?
A)İdari işlemler
B)Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi…
C)Kanun Hükmünde Kararnameler
D)Yönetmelikler
E)Tüzükler

50. Kanun Hükmünde Kararname kavramı, Türk Hukukuna ne zaman girmiştir?
A)1924 Anayasasıyla
B)1982 Anayasasıyla
C)1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle…
D)Milli Güvenlik Konseyi Rejimi sırasında
E)1961 Anayasasının ilk şekliyle

51. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)İdari yargı denetimine tabi değildir.
B)1961 Anayasasında öngörülmemiş bir düzenleyici işlem türüdür.
C)Yürütmenin asli düzenleme yetkisine dayanan işlemlerdir.
D)Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemlerdendir.
E)Yürütme alanına giren tüm konularda çıkarılabilir…

52. Bir kanun hükmünde kararnamenin, hüküm yoksa ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir?
A)Yayımından itibaren 45 gün sonra
B)Yayımından itibaren 30 gün sonra
C)Yayımlandığı gün…
D)Cumhurbaşkanına gönderildiği gün
E)Yayımından itibaren 15 gün sonra

53. Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)TBMM’nin bir KHK’yi olduğu gibi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.
B)KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girerler…
C)KHK’ler Resmi Gazetede yayımlandıkları gün TBMM’ne sunulur.
D)KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurul’da öncelik ve ivedilikle görüşülmesi gerekir.
E)KHK’nin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.

54. 1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?
A)İdare Mahkemesi
B)Uyuşmazlık Mahkemesi
C)Danıştay
D)Anayasa Mahkemesi…
E)Sayıştay

ANAYASA HUKUKU YILSONU TEST SORULARI(9-16)

1. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili olabilmek için aranan olumsuz koşullardan birisi değildir?
A)Kısıtlı olmamak
B)İdeolojik veya anarşik eylemlere katılmamış olmak
C)Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
D)Taksirli suç işlemiş olmak…
E)Ağır hapis cezasına hüküm giymemiş olmak

2. Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını bitirmiş olma şartı aranır?
A)30… B)20 C)40 D)35 E)25

3. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düşmesi kararlarının denetlenmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Anayasa Mahkemesi iptal istemini on beş gün içerisinde kesin karara bağlar.
B)Meclis, dokunulmazlığın kaldırılması kararında bu müessesenin amaçlarına aykırı hareket ettiği takdirde, Anayasa Mahkemesi dokunulmazlığın kaldırılması kararını iptal eder ve böylece dokunulmazlık geri gelir.
C)Bu yöndeki Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
D)Anayasa Mahkemesinin, dokunulmazlığın kaldırılması kararını incelemesi, isnat edilen suçun gerçekten işlenmiş olup olmadığını da kapsar…
E)Anayasa Mahkemesine yapılacak iptal başvurusunu ilgili milletvekili yapabildiği gibi, diğer bir milletvekili de yapabilir.

4. Seçim sistemleri, oyların değerlendiriliş şekli bakımından hangi iki ana gruba ayrılır?
A)D’hondt sistemi-ulusal artık
B)Nisbi temsil-çoğunluk sistemi…
C)En büyük artık-en kuvvetli ortalama
D)Tek turlu-iki turlu sistem
E)Dar bölge-liste usulü

5. Aşağıdakilerden hangisi, milletvekili olmadığı halde, yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığından yararlanır?
A)Başbakanlık müsteşarı
B)Meclis muhabirleri
C)Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
D)Milletvekili olmayan bakanlar…
E)Anayasa Mahkemesi Başkanı

6. Milletvekillerinin yasama dönemi içerisinde seçmenleri tarafından azledilebilmeleri ve seçmenlerin seçtikleri milletvekillerine hukuku bağlayıcı direktifler verebilmesine ne ad verilir?
A)Yasama dokunulmazlığı
B)Milletvekili andı
C)Emredici vekâlet…
D)Yasama uyumsuzluğu
E)Yasama sorumsuzluğu

7. Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinde, 23.07.1995 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni metne göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Temelli olarak kapatılan siyasi partinin, kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte, parti üyesi olan tüm milletvekillerinin üyeliği düşmez.
B)Milletvekilliği, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma durumlarında genel kurulun kararına gerek olmaksızın düşer.
C)İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliği kendiliğinden düşmez.
D)Milletvekilliğinin düşmesi, bazı durumlarda, genel kurulun bu yönde karar vermesine bağlıdır.
E)Partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin, milletvekilliği düşer…

8. Aşağıdakilerden hangisi, parlamentonun hükümet üzerindeki denetimini sağlayan “hukuki araçlardan” biri değildir?
A)Meclis soruştuması
B)Genel görüşme
C)Meclis araştırması
D)Bütçe görüşmeleri…
E)Soru

9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın çeşitli maddelerinde siyasi parti gruplarına tanınan önemli yetki ve ayrıcalıklardan biri değildir?
A)Meclis Başkanlığını için aday gösterebilme…
B)Üye sayıları oranında Meclis Başkanlık Divanına katılma
C)Kapalı oturum yapılmasını isteyebilme
D)Genel görüşme ve meclis araştırması açılmasını isteyebilme
E)Meclis görüşmelerinde diğer milletvekillerinden farklı ve öncelikli söz hakkına sahip olma

10. TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?
A)1 B)5 C)2 D)4 E)3…

11. 1982 Anayasasına göre siyasi parti grupları en az kaç üyeden meydana gelir?
A)50 B)30 C)20… D)10 E)40

12. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istenmesine ne ad verilir?
A)Meclis araştırması
B)Gensoru
C)Meclis soruşturması
D)Soru…
E)Genel görüşme

13. Bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış olan kanun tasarı ve teklifleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Sonraki dönemin ilk sırasında yer alır.
B)Sonraki dönemde ivedilik görüşülemez.
C)Meclis tatildeyken görüşme yapılır.
D)Hükümsüz sayılır…
E)Bir daha meclisin önüne gelmesi sözkonusu olmaz.

14. Genel görüşme açılabilmesi için en az kaç milletvekili tarafından bir önerge verilmiş olması gerekir?
A)20 B)30 C)5 D)10… E)15

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için zorunlu olan koşullardan biri değildir?
A)TBMM üyesi olmak…
B)Türk vatandaşı olmak
C)Yükseköğrenim görmüş olmak
D)Milletvekili seçilme niteliğine sahip olmak
E)40 yaşını doldurmuş olmak

16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden biridir?
A)Kanunları yayımlamak…
B)Yükseköğretim Kurulu Üyelerini seçmek
C)Üniversite rektörlerini seçmek
D)Başbakanı atamak
E)Genelkurmay Başkanı atamak

17. Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
A)7… B)6 C)4 D)3 E)5

18. 1982 Anayasasına göre; Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalmasından kaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır?
A)7 B)15 C)10… D)30 E)20

19. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biridir?
A)TBMM’sini gerektiğinde toplantıya çağırmak
B)Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve başkanını atamak…
C)TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
D)Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini seçmek
E)Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek

20. Yürütme yetkisinin bir kurul tarafından kullanıldığı tekçi yürütme modeline ne ad verilir?
A)Kollejyal yürütme… B)Dualist yürütme C)Tekçi yürütme D)Manist yürütme E)İkici yürütme

21. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkilerinden biri değildir?
A)Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek
B)Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek
C)Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek…
D)Üniversite rektörlerini seçmek
E)Genelkurmay Başkanını atamak

22. 1982 Anayasası’nda “fesih” değil seçimlerin yenilenmesi deyiminin kullanılmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eski meclisin hukuki varlığının yeni meclisin seçilmesine veya toplanmasına kadar devam etmesi…
B)Öz Türkçe terimlerin kullanılmasına öncelik verilmesi
C)Yeni meclisin de ancak seçimler yoluyla oluşturulacağının vurgulanmak istenmesi
D)Eski meclis döneminde verilen kanun teklif ve tasarılarının kadük olmasının önüne geçilmesi
E)Eski meclisin o güne kadar yapmış olduğu yasama işlemlerinin geçerliliğini koruması

23. Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisince desteklenip desteklenmediğini belirlemek üzere başvurulan oylamaya ne ad verilir?
A)Güvenoyu… B)Meclis araştırması C)Gensoru D)Meclis soruşturması E)Genel görüşme

24. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Yüce Divan’a sevk edilen bir bakan hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A)Bir başka bakana vekâlet vermek zorundadır.
B)Bakanlık görevlerinden bir kısmını icra edemez.
C)Bakanlık görevlerine aynen devam eder.
D)Bakanlıktan düşer…
E)Cumhurbaşkanı’na itirazda bulunabilir.

25. Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden doğan sorumluluğa ne ad verilir?
A)Kollektif sorumluluk…
B)Mutlak sorumluluk
C)Bireysel sorumluluk
D)Hukuki sorumluluk
E)Cezai sorumluluk

26. Yeni kurulan Bakanlar Kurulu ne zaman göreve başlar?
A)Başbakanın yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği anda
B)TBMM tarafından göreve başlaması için güvenoyu verilmesinden hemen sonra
C)Cumhurbaşkanının atama işlemiyle birlikte…
D)Koalisyon protokolünün onaylanması ile birlikte
E)Önceki hükümetin istifasının ardından

27. Milletvekilliği seçimlerinden önce görevden çekilecek bakanlar aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)Enerji – Ulaştırma – Milli Eğitim
B)Ulaştırma – Sağlık – Dışişleri
C)Milli Eğitim – Dışişleri – Adalet
D)Adalet – İçişleri – Ulaştırma…
E)İçişleri – Milli Eğitim – Sağlık

28. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü halde geçerli olan bir durum değildir?
A)Temel hak ve hürriyetlerin normal zamanlardaki ölçülerin ötesinde sınırlanabilmesi
B)Yargı görevinin normal adliye mahkemelerine ait olması
C)Kolluk yetkilerinin askeri makamlara intikal etmemesi
D)Kapsadığı ilin valisinin olağanüstü hali uygulama konusunda görevli ve yetkili olması
E)Askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlara ilişkin davalara adli yargıda bakılmas…

29. Olağanüstü hal ilanına kim yetkilidir?
A)Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu…
B)İçişleri Bakanı
C)Bakanlar Kurulu
D)Başbakan
E)Genelkurmay Başkanı

30. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle ilan edilen olağanüstü halin “konusu”, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi
B)Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenmesi
C)Bu dönemde yapılacak idari işlere karşı yargı denetiminin sınırlanması
D)Temel hak ve hürriyetlerin, normal zamanlardaki ölçülerin ötesinde sınırlanması veya durdurulması…
E)Askeri mahkemelerin kurulması

31. Sıkıyönetim ilanına yetkili olan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cumhurbaşkanı
B)Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Genel Kurmay Başkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu
C)Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, derhal toplantıya çağrılan Türkiye Büyük Millet Meclisi
D)Milli Güvenlik Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu…
E)Milli Güvenlik Kurulu

32. Devletin olağan hukuk düzeninin kuralları ile caydırılmasına olanak bulunmayan olağanüstü bir tehdit ya da tehlikeye karşı başvurduğu özel yönetim usulüne ne ad verilir?
A)Abluka B)Karantina C)Olağanüstü hal… D)Sıkıyönetim E)Ekonomik kriz

33. Şekil bozukluğuna dayanan iptal davası, iptali istenen kanunun yayınlandığı tarihten itibaren kaç gün içinde açılabilir?
A)30 B)10… C)90 D)15 E)60
34. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenen olağanüstü hal rejimlerinin, “hepsi için geçerli olan” yetki, usul ve şekil unsurlarından biri değildir?
A)Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca, ilan edilmeleri
B)Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ilan edilmeleri
C)Bakanlar Kurulunun karar vermeden önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü almak zorunda olması…
D)İlan kararlarının Resmi Gazetede yayımlanması
E)Süresi altı ayı aşmamak üzere ilan edilmeleri

35. Aşağıdakilerden hangisi, Anayasada öngörülen “her üç çeşit” olağanüstü hal rejimi için de geçerli olan unsurlardan biri değildir?
A)Altı ay geçmemek üzere ilan edilmeleri
B)Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmeleri
C)Meclis tarafından sürelerinin değiştirilebilmesi
D)Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde ilan edilebilmeleri
E)İlan edilmelerinden önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünün alınması…

36. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilan edilebilmesi için gerçekleşmesi aranan durumlardan biri değildir?
A)Ağır ekonomik bunalım
B)Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulması
C)Tehlikeli salgın hastalık
D)Tabii afet
E)Ekonomik durgunluk…

37. Yargı fonksiyonuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Yargısal işlemler kesin hüküm kuvvetini taşımaktadır.
B)Yargı fonksiyonu birçok halde takdir yetkisini içermektedir.
C)Yargısal işlemler gerektiğinde Bakanlar Kurulunca geri alınabilir…
D)Yargı fonksiyonunun amacı hukuk düzeninin korunmasıdır.
E)Yargısal işlemler daima gösterici nitelik taşımaktadır.

38. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri aşağıdakilerin hangisi tarafından seçilmektedir?
A)Bakanlar Kurulu
B)Danıştay
C)Genelkurmay Başkanlığı
D)Yargıtay
E)Cumhurbaşkanı…

39. Bakanları Yüce Divan sıfatıyla yargılayabilme yetkisine sahip olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anayasa Mahkemesi…
B)Askeri Yargıtay
C)Danıştay
D)Sayıştay
E)Uyuşmazlık Mahkemesi

40. Belli konularda karar verecek olanlara yasaların tanıdığı değerlendirme yetkisinin adı nedir?
A)Bağımsızlık B)Yerindelik C)Hukukilik D)Kamu yararı E)Takdir yetkisi…

41. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından seçilir .
B)Başkanı, Adalet Bakanıdır.
C)Çalışma esasları kanunla düzenlenir.
D)Kararlarına karşı idari yargıya başvurulur…
E)Mahkemelerin bağımsızlığı esasına göre görev yapar.

42. 1961 Anayasasına göre, adliye mahkemeleri hakimlerinin özlük işleri hakkında karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Yüksek Savcılar Kurulu
B)Adalet Bakanlığı
C)Yüksek Hakimler Kurulu…
D)Anayasa Mahkemesi
E)Yargıtay Genel Kurulu

43. Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini Yüce Divan sıfatıyla yargılayamaz?
A)Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ve üyeleri…
B)Bakanlar Kurulu üyeleri
C)Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri
D)Yargıtay başkan ve üyeleri
E)Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri

44. Avukatların Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilebilmeleri için en az kaç yıl avukatlık yapmış olmaları şarttır?
A)20 B)10 C)5 D)15… E)25

45. Anayasa mahkemesi kaç asil ve kaç yedek üyeden kuruludur?
A)11 asil, 3 yedek B)10 asil, 3 yedek C)9 asil, 3 yedek D)11 asil, 4 yedek… E)12 asil, 4 yedek

46. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi kavramının ortaya çıkması için ilk ve zorunlu şart aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hukuka saygılı bir yönetimin bulunması
B)Anayasa Mahkemesinin bulunması
C)Yazılı ve sert bir anayasanın varlığı…
D)Gelişmiş bir hukuk bilincine sahip olunması
E)Maddi olanakların yeterli olması

47. Bir normun yürürlüğe girmesinden önce yapılan denetime ne denir?
A)Doğrudan denetim B)Düzeltici denetim C)Önleyici denetim… D)Anayasa yapısı E)Siyasal denetim

48. Türk Anayasa Yargısı’nda “Hukukun Genel İlkeleri” nin ölçü norm olarak kullanılmasının Anayasa metininde yer alan dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B)Yargı bağımsızlığı ilkesi
C)Hukuk devleti ilkesi…
D)Katı anayasa ilkesi
E)Sosyal devlet ilkesi

49. Aşağıdakilerden hangisinde kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi “denetimin yapıldığı zamana göre” ayrımlanmıştır?
A)Yerindelik denetimi-Hukuka uygunluk denetimi
B)Önleyici denetim-Düzeltici denetim…
C)Siyasal denetim- Yargısal denetim
D)Soyut norm denetimi-Somut norm denetimi
E)Şekil yönünden denetim-Esas yönünden denetim

50. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A)İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
B)Kararlar idare makamlarını bağlamaz…
C)Kararlara karşı karar düzeltilmesi istenemez.
D)Kararlar kesin hüküm niteliği taşır.
E)Kararlara karşı temyiz yoluna gidilemez.

51. Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada uygulanacak hukuk kuralının Anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması halinde yapılan denetime ne ad verilir?
A)Yerindelik denetimi
B)Şekli denetim
C)Soyut norm denetimi
D)Somut norm denetimi…
E)Geçerlilik denetimi

52. Kanunların esas bakımından Anayasa Mahkemesi’nde iptalinin istenebilmesi için Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak dava açma süresi en fazla kaç gündür?
A)120 B)30 C)60… D)90 E)15

53. 1961 Anayasası’na göre, Anayasaya aykırı görülen bir hüküm için dava açma süresi, hükmün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gündür?
A)30 B)60 C)40 D)90… E)120

54. Aşağıdakilerden hangisi somut norm denetimini şartlarından biri değildir?
A)Bakılmakta olan bir davanın varlığı
B)Denetime konu olacak kanun veya kanun hükmünde kararname hükmünün, davaya uygulanacak norm olması
C)Denetime konu yapılmak istenen normun, 60 günlük dava açma süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş olması…
D)Davaya bakmakta olan merciin bir mahkeme hüviyetini taşıması
E)Taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasaya aykırılık iddiasının ciddiliği

55. Ağıdakilerden hangisi somut norm denetiminin şartları arasında yer almaz?
A)İddianın ciddiliği
B)Uygulanacak norm
C)Bakılmakta olan dava
D)Yerindelik…
E)Mahkeme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation